Katana fun

Having some fun with the katana on Devastation a couple of days ago 🥷